Jaarverslag 2016

 

 

Garantie

 

100% van uw gift

 

gaat naar projecten

 

 

 

 

S2T heeft het Anbi keurmerk.

 

 

rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek

 

KvK 14108008

Jaarverslag 2016

 

Activiteiten

Bezoek

 

De voorzitter, Marc Bouwman en het bestuurslid, Durk Leentjes hebben een bezoek aan Sri Lanka gebracht in januari 2016. Zij hebben het jongenshuis bezocht, een bijeenkomst van de meisjes meegemaakt en heel veel selfhelp-projecten gezien. Door de gesprekken die zij met de medewerkers ter plekke hebben gevoerd, hebben zij een goed inzicht in de gang van zaken gekregen en waar nodig koerswijzingen kunnen aanbrengen

 

OBC

.

In 2016 heeft OBC junior uit Bemmel een kanotocht georganiseerd. De leerlingen hebben sponsoren gezocht en de opbrengst was voor S2T.

Elzendaal College

 

De leerlingen van klas 1Gb van het Elzendaal college uit Boxmeer hadden S2T als goed doel voor de Goede Doelenmarkt van 2016. Zij hebben ook een sponsorloop gehouden. Op de Goede Doelen Markt in april hebben ze een presentatie gegeven en spulletjes verkocht.

Bovendien sponsorde de school in 2016 twee meisjes.

 

Jongenshuis

 

De begeleidsters van het jongenshuis doen geweldig werk. De pittige problemen van de jongens pakken ze verstandig aan; ze zijn uiterst zuinig om de kosten van het huis zoveel mogelijk te drukken. De financiële problemen blijven groot.

 

Studiebeursjes voor meisjes

Er waren in 2016 40 meisjes met een beurs. Voor 30 meisjes ontvangen we een bijdrage van KiCoBa en voor de overige 10 van donateurs.

Er is een aantal meisjes in het laatste jaar van hun A- level of van hun O- level. Als het A- level is afgerond zijn ze ca 18 jaar en stopt het beursje. O- level kunnen ze met ca 16 jaar afronden. Hebben ze de capaciteiten dan kunnen ze door naar A level, de voorbereiding op de universiteit. Zo niet, dan eindigt hun beursje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selfhelp-projecten

 

Eind november 2016 waren er 145 Selfhelp-projecten gestart. Daarvan hebben 19 mensen een tweede of zelfs derde lening gekregen. Er zijn ruim 60 projecten afgerond. Ruim 80 projecten lopen nog. Het bedrag per lening stijgt nog steeds. Ook zijn er nog steeds meer aanvragen dan we kunnen inwilligen. Strikte begeleiding en inning van de gelden is een absolute noodzaak. Dat kost veel tijd (en daarmee geld). Er wordt gestudeerd op een andere aanpak. Een en ander zal besproken worden bij het bezoek aan Sri Lanka komende januari.

Bestuur

 

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

 

Financiën

Inkomsten uit:

Donaties

KiCoBa

Elzendaal OBC

Happy Child

Verkopen

 

 

 

Totaal: € 18.795,56

 

Uitgaven aan:

 

 

Jongenshuizen

€ 7.650,-

 

Meisjes beursjes

€ 4.300,-

 

Selfhelp-projecten

€ 2.500,-

 

Begeleiding selfhelp/meisjes

€ 1.950,-

 

Diversen, zoals kerst

€ 300,-

 

gecompenseerde kosten

€ 760,76

Kosten worden door een lid van het bestuur gedragen, zodat 100% van uw gift naar Sri Lanka gaat.

 

Totaal

 

€ 17.460,76

 

 

S2T Financiën 2016

Rek.nr. NL96 RABO 0148 1751 39 Rekening-courant

Saldo op 01-01-2016

Totaal bij

Totaal af

Saldo op 31-12-2016

 

 

 

 

€ 141,78

€ 18.795,56

€ 17.460,76

€ 1.334,80

 

Rek.nr. NL24 RABO 1474 5965 33 Spaarrekening

Saldo op 01-01-2016

Totaal bij

Totaal af

Saldo op 31-12-2016

 

€ 8.438,36

€ 3.526,09

€ 2.910,,--

€ 9.054,45