Statutenwijziging

Statutenwijziging 23 november 2023


In het kader van de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, zijn stichtingen verplicht hun statuten daarmee in overeenstemming te brengen. S2T en SSN hebben dat inmiddels gedaan.
Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt de statuten van beide stichtingen identiek te maken en ons doel aan te scherpen.

 

  De formulering is als volgt.

  • 1. De Stichting heeft ten doel:

   het verwerven van fondsen teneinde kinderen in Sri Lanka bij te staan en kansen te bieden op een betere toekomst en de gemeenschap waarin de kinderen leven zelfredzaam te maken en het verrichten van al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  • 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

   - te helpen met voeding, medicijnen, onderwijs en dergelijke en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt;
   - het organiseren of coördineren van activiteiten om financiële middelen, dan wel goederen in te zamelen;
   - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin des woord verband
   houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De ondertekening door Marc Bouwman, voorzitter en Jan Folkerts, secretaris.

  Ook nu geldt dat van de gelden die wij ontvangen niets mag worden uitgegeven aan de organisatie.

  Dat kan worden gerealiseerd doordat de onkosten op vrijwillige basis worden gedragen door een lid van het bestuur en door een sponsor die zich daarvoor heeft aangemeld.


  Voor een correcte uitvoering van het werk is een goede administratie noodzakelijk.

  Daarbij geldt onder meer het volgende.

  • S2T en SSN voeren een deugdelijke administratie en leggen jaarlijks verantwoording af.
  • In de administratie worden alle inkomsten, kosten en uitgaven verantwoord.
  • De financiële administratie wordt gecontroleerd door een externe deskundige.
  • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.